Közlemény – óvodai beiratás

Tisztelt Szülők!

 

A 20/20I2. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről az alábbi közleményt tesszük közzé:

 

A 2019/2020. nevelési évre vonatkozóan a gyermekek óvodai beíratásának időpontja:

 

2019. április 24-25-26.  7.00-16.00 óra

 

A gyermek óvodai beíratásának szándékát a szülők/törvényes képviselők szeméIyesen kérhetik a Letkési Napköziotthonos Óvodában (2632 Letkés, Rákóczi u. 1.).

Az újonnan jelentkezők felvételéről a 2019/2020. nevelési évre a jogszabályban megfogalmazottak alapján, a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.

 

1.) A beiratkozáshoz szükséges okiratok, dokumentumok:

– a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítóját és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,

– a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ-kártyája,

– a szülő/törvényes képviselő személyi azonosítóját és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, – a gyermek esetleges tartós betegségeit igazoló dokumentumok,

– sajátos nevelési igényű gyermek esetén a rendelkezésre álló szakvélemény,

– amennyiben a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, az erről szóló határozat másolata,

– 3 vagy több gyermek nevelése esetén a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás.

 

2.) Kötelező beiratni azt a gyermeket, aki 2019. augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti:

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A már óvodába járó gvermeket nem kell beiratkozni!

 

3.) Felmentés a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól:

A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

A felmentési kérelmet 2019. április 20-ig a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez írásban kell benyújtani. Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz.

A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év közben kérheti a gyermek óvodai felvételét.

 

4.) Teendő külföldi tartózkodás esetén:

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

 

5.) Beiratási kötelezettség elmulasztásának és óvodakötelezettség megszegésének következményei:

Amennyiben a szülő beiratási kötelezettségének nem tesz eleget, szabálysértést követ el, és eljárás indítható ellene.

Ha az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettségét megszegi, az adott évben igazolatlanul mulasztott 20. óvodai nevelési nap után az óvoda vezetőjének jelzése alapján a gyámhatóság kezdeményezi a Magyar Államkincstárnál a családi pótlék ellátás szüneteltetését.

 

6.) Három évesnél fiatalabb gyermek felvétele (előjegyzése):

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

 

7.) Működési (felvételi) körzettel rendelkező óvoda:

Az óvoda Letkés és Ipolytölgyes település közigazgatási területéről köteles biztosítani a felvételt. A gyermek felvétele csak helyhiány miatt utasítható el. Szabad férőhely esetén más településről is felvehető gyermek az intézménybe.

Az intézmény Alapító okirata alapján fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket.

 

8.) Értesítés óvodai felvételről:

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi – átvételi kérelmeknek helvt adó döntését írásban, a kérelem elutasításáról szóló döntését határozati formában közli a szülővel. A kérelem elutasításáról szóló döntésről azt megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással kell a szülőt az óvodavezetőnek értesíteni. Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét. A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton kap értesítést arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.

 

9.) Jogorvoslati eljárás szabályai:

A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a szülő a jegyzőnek címzett, de az óvoda vezetőjének átadott felülbírálati kérelmet nyújthat be.  Az óvodavezető döntése tekintetében a Nkt. 37. § (1-3), és a 38. § alapján a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.