Tájékoztató parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban

A parlagfű nagymértékű elszaporodásának a közegészségügyi és gazdasági károsító hatása
számottevő. A parlagfű elleni védekezés elsősorban az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a
kötelezettsége. A hatóságok feladata, hogy – amennyiben a tulajdonos nem tesz eleget a
kötelezettségének – a mulasztók költségén elrendelik az ún. közérdekű védekezést, emellett
növényvédelmi bírságot szabnak ki.

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy június 30-ával lejár a parlagfű-mentesítési türelmi idő. Ezt
követően belterületen a jegyző, külterületen (az ingatlanügyi hatóság által helyszíni
ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv tartalma alapján) a növény- és talajvédelmi hatóság köteles
hatósági eljárást indítani azokkal szemben, akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezést.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény. 17. § (4) bekezdése
kimondja:„A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű
virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak
végéig folyamatosan fenntartani.”.

A június 30-ai időpont a törvény értelmében a legvégső időpont, ameddig meg kell akadályozni a
parlagfű virágbimbója kialakulását.

Június 30-át követően belterületen a jegyző, külterületen a növény- és talajvédelmi hatóság
köteles hatósági eljárást kezdeményezni azon földhasználókkal/tulajdonosokkal szemben, akik
elmulasztották a parlagfű elleni védekezést.

Fontos tudni, hogy a hatósági intézkedéshez (közérdekű védekezés végrehajtása, bírság kiszabása)
nem szükséges a sérelem – egészségkárosodás – bekövetkezése, e körben elégséges a védekezési
kötelezettség elmulasztásának június 30-a után történő megállapítása.

Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó nem tesz eleget, vagyis az
ingatlan legalább virágbimbós fenológiai állapotú parlagfűvel fertőzött, akkor közérdekű védekezést
kell elrendelni. Amennyiben a parlagfű elleni közérdekű védekezést kultúrnövény károsodása nélkül
nem lehet elvégezni, a parlagfű elleni közérdekű védekezés abban az esetben rendelhető el, ha az
adott területen a kultúrnövény tőszáma nem éri el az agronómiailag indokolt tőszám 50%-át és a
parlagfűvel való felületi borítottság a 30%-ot meghaladja. A parlagfű elleni közérdekű védekezés
végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és
igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30) Korm. rendelet értelmében a közérdekű
védekezést belterületen a jegyző, külterületen, Pest megye és Budapest területén a Pest
Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi hatóság)
rendeli el.

A jegyző által elrendelt közérdekű védekezést az általa megbízott vállalkozók végzik. Nem kerül sor a
vállalkozó általi parlagfű-mentesítésre, ha az ügyfél időközben maga eleget tesz kötelezettségének. A
közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket az ügyfélnek kell megfizetnie.

A növényvédelmi bírság kiszabására a növény- és talajvédelmi hatóság jogosult, ezért a
közérdekű védekezés elrendelését követően a jegyző az ügyben keletkezett iratokat továbbítja az
eljárásra jogosult hatóságnak. A növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysága.
A bírság mértéke belterületen és külterületen is egyaránt 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjed.

A parlagfűvel fertőzött lehet mezőgazdasági kultúrnövénnyel borított terület, nem mezőgazdasági
terület (elhanyagolt telkek, építési területek), vagy nem művelt, elhanyagolt valamikori szőlők, hétvégi
kertek, zártkerti ingatlanok, valamint a vonalas létesítmények (utak, vasút) melletti sávok.

A védekezési kötelezettségét nem teljesítő tulajdonos/földhasználó a –bírságon túl- vele szemben
elrendelt közérdekű védekezéssel — elrendeléssel és végrehajtással — kapcsolatosan felmerülő
költség megtérítésére is kötelezett. A költség köztartozásnak minősül. A közérdekű védekezés
elrendelése után minden esetben növényvédelmi bírság kiszabására kerül sor, az élelmiszerlánc
felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008.(VII.31.)
Kormányrendelet alapján.

Arra tekintettel, hogy a parlagfű-mentesítés minden állampolgár közös érdeke, és eredményt
csak összefogással, illetve közös felelősségvállalással érhetünk el, kérem, tegyenek eleget e
fenti jogszabályi kötelezettségüknek. Ugyanakkor szükséges figyelemmel lenni arra is, hogy
nem elegendő az, hogy június 30. napjáig valaki lekaszálta a szennyezett földterületet, azt
tiszta, parlagfű-mentes állapotban a vegetációs időszak végéig meg kell őrizni.