Felhívások

MEGHOSSZABBÍTOTT BEADÁSI HATÁRIDŐ! Pályázati kiírás – település üzemeltető, településgondnok

Letkés Község Önkormányzata
a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján pályázatot hirdet 

település üzemeltető, településgondnok munkakör betöltésére

Az alkalmazás időtartama:
Határozatlan idejű alkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
2632 Letkés, Dózsa utca 22.

Feladata:
– közterületek ellenőrzése, karbantartása
– utak, járdák állapotának ellenőrzése, karbantartása az évszaknak megfelelően,
– zöld területek gondozása, árkok, vízátereszek karbantartása,
– külterületek szükség szerinti gondozása,
– közmunka programokban résztvevők munkájának megszervezése és közvetlen irányítása
– eszköz, áru- és anyagbeszerzés
– az önkormányzat ingatlanjai, üzemeltetése során felmerülő műszaki, gépészeti javítási, karbantartási feladatok elvégzése,
– rendezvények technikai feltételeinek biztosítása,
– egyéb karbantartási munkák elvégzése, gépkarbantartás
– intézményi felújítások irányítása
– önkormányzati beruházások során közreműködés.

Pályázati feltételek:
– büntetlen előélet
– legalább középfokú végzettség (érettségi)
– „B” kategóriás jogosítvány
– önálló munkavégzés képessége

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– építészeti, épületgépészeti szakterületen szerzett szakmai, vezetői tapasztalat,
– kisgépkezelői végzettség
– számítógépes ismeretek felhasználói szintű alkalmazása

A pályázathoz csatolni kell:
-részletes, fényképes szakmai önéletrajz (a pályázó a pályázatában adja meg a mobil telefonos elérhetőségét),
-képesítést tanúsító okirat másolata,
-három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. május 9.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 14.

Az elbírálás eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap. A munkakör eredményes pályázat esetén 2021. május 17-től betölthető.

A pályázatot Huszák Tamás polgármesternek címezve, 2632 Letkés, Dózsa u. 22. címére postai úton, illetve elektronikusan a polgarmester@letkes.hu e-mail címre, vagy az Önkormányzatnál elhelyezett postaládába kell eljuttatni.
Az álláshellyel kapcsolatban további felvilágosítás a 30/389-0629 telefonszámon kérhető.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázati kiírás az alábbi linről letölthető PDF formátuban:
Település_üzemeltető_településgondnok

Pályázati kiírás – közművelődés szervező, könyvtáros

Letkés Község Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Letkés Község Önkormányzata

közművelődés szervező, könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Pest megye,2632 Letkés, Dózsa u. 22/b.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendeletben és további releváns jogszabályokban, helyi szabályozásban foglaltak, továbbá a könyvtári gyűjtemény gondozása, olvasószolgálati feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • középfokú közművelődési szakképesítés,
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

– művelődési ház, kultúrház operatív működtetésében szerzett tapasztalat,

– rugalmasság, kreativitás, problémamegoldó készség,

– hétvégi rendezvények, délutáni, esti programkoordináció vállalása.

– B kategóriás jogosítvány.

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

  • önéletrajz,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai,
  • hozzájáruló nyilatkozat a pályázatban szereplő adatok kezeléséről.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Huszák Tamás polgármester nyújt,
a  06 (30) 389-0629-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak Letkés Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2632 Letkés, Dózsa u.22.) Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: közművelődési szakember.
  • Elektronikus úton Huszák Tamás polgármester részére a polgarmester@letkes.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 16.

 

A pályázati kiírás innen letölthető

Pályázati kiírás – Bursa Hungarica

Letkés Község Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2021. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2020/2021. tanév második és a 2021/20222. tanév első félévére vonatkozóan.

„A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.

A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.

A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül három forrás szolgál: a települési önkormányzati, a megyei önkormányzati, valamint – az Innovációs és Technológiai Minisztérium finanszírozásával – a felsőoktatási intézményi költségvetésben megjelenő elkülönített forrás.” (http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/)

A pályázat részleteiről és a pontos feltételekről az alábbi linken tájékozódhatnak:

Letkés Község Önkormányzata: Bursa Hungarica – pályázati kiírás