Felhívások

MEGHOSSZABBÍTOTT BEADÁSI HATÁRIDŐ! Pályázati kiírás – település üzemeltető, településgondnok

Letkés Község Önkormányzata
a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján pályázatot hirdet 

település üzemeltető, településgondnok munkakör betöltésére

Az alkalmazás időtartama:
Határozatlan idejű alkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
2632 Letkés, Dózsa utca 22.

Feladata:
– közterületek ellenőrzése, karbantartása
– utak, járdák állapotának ellenőrzése, karbantartása az évszaknak megfelelően,
– zöld területek gondozása, árkok, vízátereszek karbantartása,
– külterületek szükség szerinti gondozása,
– közmunka programokban résztvevők munkájának megszervezése és közvetlen irányítása
– eszköz, áru- és anyagbeszerzés
– az önkormányzat ingatlanjai, üzemeltetése során felmerülő műszaki, gépészeti javítási, karbantartási feladatok elvégzése,
– rendezvények technikai feltételeinek biztosítása,
– egyéb karbantartási munkák elvégzése, gépkarbantartás
– intézményi felújítások irányítása
– önkormányzati beruházások során közreműködés.

Pályázati feltételek:
– büntetlen előélet
– legalább középfokú végzettség (érettségi)
– „B” kategóriás jogosítvány
– önálló munkavégzés képessége

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– építészeti, épületgépészeti szakterületen szerzett szakmai, vezetői tapasztalat,
– kisgépkezelői végzettség
– számítógépes ismeretek felhasználói szintű alkalmazása

A pályázathoz csatolni kell:
-részletes, fényképes szakmai önéletrajz (a pályázó a pályázatában adja meg a mobil telefonos elérhetőségét),
-képesítést tanúsító okirat másolata,
-három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. május 9.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 14.

Az elbírálás eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap. A munkakör eredményes pályázat esetén 2021. május 17-től betölthető.

A pályázatot Huszák Tamás polgármesternek címezve, 2632 Letkés, Dózsa u. 22. címére postai úton, illetve elektronikusan a polgarmester@letkes.hu e-mail címre, vagy az Önkormányzatnál elhelyezett postaládába kell eljuttatni.
Az álláshellyel kapcsolatban további felvilágosítás a 30/389-0629 telefonszámon kérhető.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázati kiírás az alábbi linről letölthető PDF formátuban:
Település_üzemeltető_településgondnok

Pályázati kiírás – közművelődés szervező, könyvtáros

Letkés Község Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Letkés Község Önkormányzata

közművelődés szervező, könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Pest megye,2632 Letkés, Dózsa u. 22/b.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendeletben és további releváns jogszabályokban, helyi szabályozásban foglaltak, továbbá a könyvtári gyűjtemény gondozása, olvasószolgálati feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • középfokú közművelődési szakképesítés,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

– művelődési ház, kultúrház operatív működtetésében szerzett tapasztalat,

– rugalmasság, kreativitás, problémamegoldó készség,

– hétvégi rendezvények, délutáni, esti programkoordináció vállalása.

– B kategóriás jogosítvány.

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

 • önéletrajz,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai,
 • hozzájáruló nyilatkozat a pályázatban szereplő adatok kezeléséről.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Huszák Tamás polgármester nyújt,
a  06 (30) 389-0629-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak Letkés Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2632 Letkés, Dózsa u.22.) Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: közművelődési szakember.
 • Elektronikus úton Huszák Tamás polgármester részére a polgarmester@letkes.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 16.

 

A pályázati kiírás innen letölthető

Pályázati kiírás – Bursa Hungarica

Letkés Község Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2021. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2020/2021. tanév második és a 2021/20222. tanév első félévére vonatkozóan.

“A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.

A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.

A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül három forrás szolgál: a települési önkormányzati, a megyei önkormányzati, valamint – az Innovációs és Technológiai Minisztérium finanszírozásával – a felsőoktatási intézményi költségvetésben megjelenő elkülönített forrás.” (http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/)

A pályázat részleteiről és a pontos feltételekről az alábbi linken tájékozódhatnak:

Letkés Község Önkormányzata: Bursa Hungarica – pályázati kiírás

Pályázati kiírás – Háziorvos

Letkés Község Önkormányzata

                            a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet
Háziorvosi Szolgálat

Háziorvos
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2632 Letkés, Fő utca 69.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A háziorvosi körzet vegyes alapellátású (felnőtt korúak és gyermek), valamint az oktatási és nevelési intézmények (Óvoda, Általános Iskola) iskola-egészségügyi orvosi feladatok ellátása tartozik hozzá. A körzet vállalkozási formában és közalkalmazotti foglalkoztatási jogviszony keretében is ellátható.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben előírt feltételek megléte,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Magyar Orvosi Kamarában fennálló tagság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a szakmai gyakorlatot is,
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló diploma másolata,
 • Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ igazolása,
 • Egészségügyi alkalmassági igazolás,
 • Érvényes orvosi nyilvántartási engedély, Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
 • Vállalkozói formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata,
 • Működtetési jog meglétét igazoló okirat hitelesített másolata, vagy a működtetési jog megszerzése feltételeinek fennállását igazoló határozat,
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, abba betekinthetnek,
 • Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 31.

 

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet a Huszák Tamás polgármesternél a 27/ 576-500 telefonszámon, vagy személyesen.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • A pályázatot postai úton Letkés Község Önkormányzat címére történő megküldésével (2632 Letkés, Dózsa u.22.). Letkés Község polgármesterének címezve. A borítékon feltüntetendő: „Háziorvosi pályázat”
 • Személyesen: Huszák Tamás polgármesternél 2632 Letkés, Dózsa u.22.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról Letkés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 www.oali.hu

www.letkes.hu

www.kozigallas.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 • Vállalkozói formában történő eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló részletes szerződést köt, amelyben a felek a működés feltételeit rögzítik.
  • Az önkormányzat ingyenesen a háziorvos rendelkezésére bocsátja a háziorvosi rendelőt, valamint a minimumfeltételek biztosításához szükséges eszközöket. Az önkormányzat viseli a rendelő, váróterem rezsi költségeit, valamint a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot fenntartásához szükséges karbantartási munkák költségeit.

Szolgálati lakás biztosítása egyeztetés tárgyát képezi.

Letkés állandó lakossága: 1183 fő.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. szeptember 28.