Közérdekű adatok

Az Önkormányzat vagy a Polgármesteri Hivatal által kezelt közérdekű adat vagy közérdekből nyilvános adat (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) megismerése iránt a Polgármesteri Hivatalhoz bárki igényt nyújthat be szóban, írásban, vagy elektronikus úton az igénylő nevének és elérhetőségének a feltüntetésével.

Az adatigénylésre vonatkozó formanyomtatvány itt érhető el.

Postacím:
Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal – 2629 Márianosztra, Rákóczi út 2.

E-mail cím:
nosztra (kukac) t-online.hu

Az adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének folyamata:

a) A kérelem megvizsgálása arra vonatkozóan, hogy az tartalmazza-e az igénylő nevét és az elérhetőségét.

b) Amennyiben az adatigénylés nem egyértelmű, a kérelmező figyelmének felhívása az igénye pontosításra.

c) A kérelmet vizsgálni kell abból a szempontból is, hogy

  • a kért adat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. §-a alapján közérdekű adatnak minősül-e,
  • kell-e alkalmazni az Infotv. személyes adatokra, üzleti titokra vonatkozó rendelkezéseit,
  • ki az adatkezelő (jegyző, polgármester, illetve az önkormányzati intézmény vagy cég önállóan).

d) Az adatigénylést a kérelem beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb 15 napon belül kell teljesíteni.

e) Amennyiben az adatigénylés teljesítése jelentős terjedelmű vagy nagyszámú adatot érint, továbbá ha az igénylés teljesítése az alaptevékenység ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, 15 napon belül értesítésre kerül az igénylő, hogy a határidő újabb 15 nappal meghosszabbításra kerül. Ebben az esetben az igény teljesítésére annak benyújtásától számított 30 napon belül kerül sor.

f) Ha az igény előterjesztésekor, vagy az eljárás bármely későbbi szakaszában az állapítható meg, hogy az igényben szereplő adatokat, vagy azok egy részét nem a Polgármesteri Hivatal kezeli, az igénylőt tájékoztatni kell arról, hogy ki az adatkezelő szerv és kihez nyújthatja be az adatigénylést. Abban az esetben, ha az illetékes szerv nem állapítható meg, az igénylőt erről is tájékoztatni kell.

g) Az igény teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól 15 napon belül a Polgármesteri Hivatal írásban vagy – amennyiben az igény elektronikus úton érkezett, vagy az igényben az elektronikus levelezési cím van feltüntetve – elektronikusan tájékoztatást küld az igénylőnek.

Adatkezelés

Az Infotv. 28. §-a alapján az adatigénylő személyes adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez, illetve a megállapított költségtérítés megfizetéséhez szükséges. Az adatkezelő az előbbieken túl egy évig jogosult kezelni az igénylő személyes adatait az Infotv. 28. § (1a) bekezdésében írtak – azaz az azonos igénylő által egy éven belül ugyanazon adatkörre vonatkozó adatigénylés esetének – vizsgálata céljából. 

Jogorvoslat

 Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló vagy az adatkezelő által meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítésért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) vagy annak kézbesítésétől számított 30 napon belül keresetet nyújthat be a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróságnál.

Közérdekű adatnak minősül az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.

Közérdekből nyilvános adatnak minősül a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli; Közérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adata, valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény előírja. Ha törvény másként nem rendelkezik, közérdekből nyilvános adat a jogszabály vagy helyi önkormányzati szervvel kötött szerződés alapján kötelezően igénybe veendő vagy más módon ki nem elégíthető szolgáltatást nyújtó szervek vagy személyek kezelésében lévő, e tevékenységükre vonatkozó, személyes adatnak nem minősülő adat.