Pályázati kiírás – Háziorvos

Letkés  Község Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Háziorvosi Szolgálat
Háziorvos
munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2632 Letkés, Fő utca 69.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A háziorvosi körzet vegyes alapellátású (felnőtt korúak és gyermek), valamint az oktatási és nevelési intézmények ( Óvoda,  Általános Iskola ) iskola-egészségügyi orvosi feladatok ellátása tartozik hozzá. A körzet vállalkozási formában és közalkalmazotti foglalkoztatási jogviszony keretében is ellátható.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben előírt feltételek megléte,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Magyar Orvosi Kamarában fennálló tagság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a szakmai gyakorlatot is,
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló diploma másolata,
 • Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ igazolása,
 • Egészségügyi alkalmassági igazolás,
 • Érvényes orvosi nyilvántartási engedély, Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
 • Vállalkozói formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata,
 • Működtetési jog meglétét igazoló okirat hitelesített másolata, vagy a működtetési jog megszerzése feltételeinek fennállását igazoló határozat,
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, abba betekinthetnek,
 • Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 31.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet a Huszák Tamás  polgármesternél  27/ 576-500 telefonszámon, vagy személyesen.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • A pályázatot postai úton Letkés  Község Önkormányzat címére  történő megküldésével                  ( 2632 Letkés, Dózsa u.22.). Letkés Község polgármesterének címezve. A borítékon feltüntetendő: „Háziorvosi pályázat”
 • Személyesen: Huszák Tamás  polgármesternél 2632 Letkés, Dózsa u.22.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok elbírálásáról Letkés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.oali.hu
www.letkes.hu
– www. kozigallas.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 • Vállalkozói formában történő eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló részletes szerződést köt, amelyben a felek a működés feltételeit rögzítik.
 • Az önkormányzat ingyenesen a háziorvos rendelkezésére bocsátja a háziorvosi rendelőt, valamint a minimumfeltételek biztosításához szükséges eszközöket. Az önkormányzat viseli a rendelő, váróterem rezsi költségeit, valamint a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot fenntartásához szükséges karbantartási munkák költségeit.

Szolgálati lakás biztosítása egyeztetés tárgyát képezi.

Letkés állandó lakossága: 1183 fő.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. február  24.