Értesítések

Pályázati kiírás – Háziorvos

Letkés Község Önkormányzata

                            a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet
Háziorvosi Szolgálat

Háziorvos
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2632 Letkés, Fő utca 69.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A háziorvosi körzet vegyes alapellátású (felnőtt korúak és gyermek), valamint az oktatási és nevelési intézmények (Óvoda, Általános Iskola) iskola-egészségügyi orvosi feladatok ellátása tartozik hozzá. A körzet vállalkozási formában és közalkalmazotti foglalkoztatási jogviszony keretében is ellátható.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben előírt feltételek megléte,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Magyar Orvosi Kamarában fennálló tagság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a szakmai gyakorlatot is,
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló diploma másolata,
 • Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ igazolása,
 • Egészségügyi alkalmassági igazolás,
 • Érvényes orvosi nyilvántartási engedély, Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
 • Vállalkozói formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata,
 • Működtetési jog meglétét igazoló okirat hitelesített másolata, vagy a működtetési jog megszerzése feltételeinek fennállását igazoló határozat,
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, abba betekinthetnek,
 • Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 31.

 

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet a Huszák Tamás polgármesternél a 27/ 576-500 telefonszámon, vagy személyesen.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • A pályázatot postai úton Letkés Község Önkormányzat címére történő megküldésével (2632 Letkés, Dózsa u.22.). Letkés Község polgármesterének címezve. A borítékon feltüntetendő: „Háziorvosi pályázat”
 • Személyesen: Huszák Tamás polgármesternél 2632 Letkés, Dózsa u.22.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról Letkés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 www.oali.hu

www.letkes.hu

www.kozigallas.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 • Vállalkozói formában történő eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló részletes szerződést köt, amelyben a felek a működés feltételeit rögzítik.
  • Az önkormányzat ingyenesen a háziorvos rendelkezésére bocsátja a háziorvosi rendelőt, valamint a minimumfeltételek biztosításához szükséges eszközöket. Az önkormányzat viseli a rendelő, váróterem rezsi költségeit, valamint a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot fenntartásához szükséges karbantartási munkák költségeit.

Szolgálati lakás biztosítása egyeztetés tárgyát képezi.

Letkés állandó lakossága: 1183 fő.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. szeptember 28.

 

Pályázati kiírás – Védőnő

Letkés Községi Önkormányzat

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Letkés Községi Önkormányzat

Védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2632 Letkés, Fő utca 69.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnői feladatok ellátásáról szóló 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendeletben meghatározott feladatok ellátása Letkés településen.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, védőnői szakirány,
 •       Magyar állampolgárság,
 •       Büntetlen előélet
 •       Érvényes működési engedély

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Védőnői ellátásban szerzett – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 •       „B” kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       – Szakmai önéletrajz, – Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata, – A pályázó védőnői működési nyilvántartási igazolványának másolata, – 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, – Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, – Jogszabályban rögzített egészségügyi alkalmasság igazolása.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Huszák Tamás polgármester nyújt, a 27/576-500 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Letkés Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (2632 Letkés, Dózsa u. 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 838/2020. , valamint a munkakör megnevezését: Védőnő.
 •       Személyesen: Huszák Tamás polgármester, Pest megye, 2632 Letkés, Dózsa u. 22. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat nyerteséről Letkés Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www.letkes.hu – 2020. február 17.
 •       Letkés Község Önkormányzat hirdetőtáblája – 2020. február 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. február 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Pályázati kiírás – Pénzügyi ügyintéző – Zebegény

Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2627 Zebegény, Árpád utca 5.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Pénzügyi és számviteli feladatkör 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 19. pontja alapján.

Ellátandó feladatok:

Könyvviteli feladatok ellátása az ASP rendszerben. Havi pénzforgalmi jelentések, mérleg jelentések, beszámoló. analitikák vezetése. Belső szabályzatokban foglalt feladatok ellátása. Költségvetés-tervezés, beszámoló készítés. Kapcsolattartás más intézményekkel, hatóságokkal.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Könyvelési feladatok, pénzügyi és számviteli feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.       

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Középiskola/gimnázium,
 •       szakmai jártasság – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •       Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Mérlegképes könyvelői végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, hatósági erkölcsi bizonyítvány, 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet szerinti önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bahil Emilné dr. nyújt, a +36 30 515 4326 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2629 Márianosztra, Rákóczi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MN/1-1/2020. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.
 •       Személyesen: Kramár-Frank Dóra, Pest megye, 2629 Márianosztra, Rákóczi utca 2. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatokat Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, Bahil Emilné dr. bírálja el, a nyertes pályázó kiválasztása pedig a polgármester egyetértésével történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www.marianosztra.hu – 2020. január 8.
 •       www.zebegeny.hu – 2020. január 8.
 •       önkormányzati hirdetőtáblák

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat elbírálója az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja, több esélyes pályázó esetén pedig személyes meghallgatásra is sor kerülhet, előzetes egyeztetés alapján. A pályázatot úgy kell postára adni, hogy a lejárat napján megérkezzen.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.marianosztra.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. január 8.

Pályázati kiírás – Pénzügyi ügyintéző

Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű előre láthatólag három év –ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2632 Letkés, Dózsa utca 22.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Pénzügyi és számviteli feladatkör 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 19. pontja alapján.

Ellátandó feladatok:

Könyvviteli feladatok ellátása az ASP rendszerben. Havi pénzforgalmi jelentések, mérleg jelentések, beszámoló. Analitikák vezetése. Belső szabályzatokban foglalt feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Könyvviteli feladatok, pénzügyi és számviteli feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Középiskola/gimnázium,
 •       szakmai jártasság – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •       Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, hatósági erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bahil Emilné dr. nyújt, a +36 30 515 4326 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2629 Márianosztra, Rákóczi út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MN/1029-6/2019. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.
 •       Személyesen: Kramár-Frank Dóra, Pest megye, 2629 Márianosztra, Rákóczi út 2. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatokat Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, Bahil Emilné dr. bírálja el, a nyertes pályázó kiválasztása pedig a polgármesterek egyetértésével történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www.marianosztra.hu – 2019. december 13.
 •       www.letkes.hu – 2019. december 13.
 •       önkormányzati hirdetőtáblák – 2019. december 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat elbírálója az eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja, több esélyes pályázó esetén pedig személyes meghallgatásra is sor kerülhet, előzetes egyeztetés alapján. A pályázatot úgy kell postára adni, hogy legkésőbb a lejárat napján megérkezzen.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.marianosztra.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. december 13.

Pályázati kiírás – Aljegyző

Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal

aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2632 Letkés, Dózsa utca 22.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 247. § (1) bekezdése.

Ellátandó feladatok:

Mötv. 81. § (1)-(3) és jegyzői hatáskörben tartozó feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal Letkési Kirendeltségének és Ipolytölgyes Ügyfélszolgálatának vezetése

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Letkési Kirendeltség, Ipolytölgyesi Ügyfélszolgálat

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 5 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Főiskola,
 •       vezetői – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Közigazgatási szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, hatósági erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bahil Emilné dr. nyújt, a +36 30 515 4326 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2629 Márianosztra, Rákóczi út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MN/1029-5/2019 , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.
 •       Személyesen: Kramár-Frank Dóra, Pest megye, 2629 Márianosztra, Rákóczi út 2. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a jegyző bírálja el és az aljegyzőt a jegyző javaslatára a polgármester nevezi ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       Önkormányzatok honlapján – 2019. december 2.
 •       Önkormányzati hirdetőtáblákon – 2019. december 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat elbírálója az eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja, több esélyes pályázó esetén pedig személyes meghallgatásra is sor kerülhet előzetes egyeztetés alapján. A pályázatot úgy kell postára adni, hogy a lejárat napján megérkezzen.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.marianosztra.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. december 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.