Értesítések

Pályázati kiírás – Óvodavezető beosztás

Letkés Község Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Letkési Napköziotthonos Óvoda

vezető óvónő (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:  teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2024. július 31-ig szól.

 

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2632 Letkés, Rákóczi u. 1.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A jogszabályokban, különösen a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. §-ban, valamint az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott intézményvezetői feladatok ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • főiskolai végzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében felsoroltak szerinti,
 • pedagógus munkakörben szerzett – legalább 5 év feletti – szakmai tapasztalat
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan idejű, teljes munkaidős kinevezés, vagy a vezetői megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörbe történő, határozatlan időre, teljes munkaidős közalkalmazotti kinevezés elfogadása
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
 • büntetlen előélet
 • A Kjt. 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő személy

 

         A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • kiemelkedő szakmai, vagy tudományos tevékenység
 • vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program
 • iskolai végzettséget és szakképzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló iratok hiteles másolata
 • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben nem áll fenn a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenségi ok, illetve azt a pályázat megnyerése esetén megszünteti
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy kívánja-e zárt ülés tartását pályázatának elbírálása során.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 18.

A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Kovács István polgármester nyújt, a 06/27/576-500-as telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 • postai úton, a pályázatnak a Letkés Községi Önkormányzat címére történő megküldésével – 2632 Letkés, Dózsa u. 22. – . Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a beosztás megnevezését: „intézményvezető”
 • személyesen: Kovács István polgármester Pest megye, 2632 Letkés, Dózsa u. 22.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtó pályázókat a pályázati határidő leteltét követően – 21 napon belül – a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott, legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a kinevezésről, illetve a vezetői megbízásról Letkés Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 12.

A pályázati kiírás KSZK honlapon történő közzétételének időpontja: 2019. június 18.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 • Oktatási és Kulturális Közlöny
 • Letkés község honlapja
 • Önkormányzati hivatal és az óvoda hirdetőtáblája

Pályázati kiírás – adóigazgatási ügyintéző

Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. $ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 

adóigazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A részletes leírást ide kattintva tudják megtekinteni:

(vagy PDF formátumban: Adóigazgatási ügyintéző )