Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosításának közzététele

TÁJÉKOZTATÓ LETKÉS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK EGY KERÉKPÁROS PIHENŐ KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN TÖRTÉNŐ RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSÁRÓL

 

Tisztelt Véleményező!

A tervezés Letkés község egyetlen részterületére, a belterület Ipoly folyóhoz közeli határán húzódó 705-ös hrsz.-ú ingatlan tágabb környezetére terjed ki.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával napjainkban kisléptékű turisztikai fejlesztések valósulnak meg az Ipoly-mentén a PONTIBUS EGTC szervezésében. „A PONTIBUS Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulást 2015-ben hozta létre Pest Megye Önkormányzata és a Nyitrai Kerületi Önkormányzat. A Társulás létrehozásának célja, hogy a határmenti társadalmi, gazdasági, turisztikai, kulturális és intézményközi kapcsolatokat fejlessze, hozzájárulva ezzel a térség összehangolt fejlődéséhez. A Társulás nem csak a határmenti térség szereplői, hanem a Társulást alkotó két megyei szintű önkormányzatnak is intézményesített keretet biztosít közös céljaik megvalósításához.”

A PONTIBUS EGTC honlapján (http://www.pontibusegtc.eu/index.php/hu/) az alábbi gondolatok olvashatók az Ipoly-mente fejlesztési elképzeléseiről: „Számos tanulmány – egyezően a legtöbb helyi szereplő álláspontjával – megállapította, hogy a fenntartható és minőségi turizmus egyik kitörési pontja lehet a határmenti térségnek. Az ehhez szükséges szolgáltatások és infrastrukturális feltételek azonban legfeljebb csak elszórtan találhatóak meg a területen. Sok teendő és kitartó munka, de mindenekelőtt átgondolt, tervszerű és összehangolt fejlesztések szükségesek ahhoz, hogy a célok valósággá váljanak.”

Ipolydamásd Község Önkormányzata Ipolydamásd és Letkés község bel- és külterületén kerékpárút létesítését terveztette meg és engedélyeztette az Ipolydamásd-Szob közötti vonalhoz kapcsolódóan. A kerékpárút nyomvonala csatlakozik egyrészt a már engedélyezett, és megvalósítás alatt álló ipolydamásdi, és így a már megépült Szob-Ipolydamásd közötti kerékpárúthoz, és ez a nyomvonal csatlakozik az Ipolydamásdot és a Szlovák oldalon elterülő Helembát összekötő, az országhatárt képező Ipoly folyón átívelő tervezett közúti hídhoz vezető úthoz is. Ezzel megteremtve a kapcsolatot az EuroVelo6 Fekete-erdőtől a Fekete tengerig húzódó kerékpárúthoz.

Letkés és Ipolydamásd község – az Ipoly folyó megismertetéséhez csatlakozva a PONTIBUS ETT-vel közösen –pályázott és pályázik kisléptékű turisztikai fejlesztésekre, aminek keretében Letkésen már megépült egy kikötő.

Mivel a kikötő mellett halad az Ipolydamásd és Szob között megvalósuló kerékpárút, ezért Letkés Község Önkormányzata fejleszteni szeretné a településen túrázók (vízi, kerékpáros) kiszolgálási színvonalát pihenő- és tisztálkodó hellyel, csónaktároló és javító műhely kialakításával, közparki funkciók elhelyezésével.

A határmenti megyék és települések közös területfejlesztési tevékenységének egyik következő állomása a Letkés területén elhatározott beruházás, amelynek keretein belül megvalósulhat az Ipoly mentén létesítendő kerékpárút jelenlegi végállomása és egy vízi sportközpont. A terület várható hasznosítása szükségessé teszi a terület hatályos településrendezési eszközökben szereplő területfelhasználásának, szabályozásának átgondolását és új szemléletű kidolgozását.  A településrendezési eszközök fenti célok elérése érdekében történő módosítása Letkés Község Önkormányzatának megbízásából készül.

A tervmódosítással érintett, a Diófa utcától délre, a belterületi határ mentén elhelyezkedő 705-ös hrsz.-ú ingatlan területe a Településszerkezeti tervben a beépítésre nem szánt Mk jelű kertes mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe tartozik. Mivel a telken a jelenlegi előírások alapján csak szerszámtároló épület helyezhető el legfeljebb 3,0 méteres építménymagassággal, ezért a belterületi ingatlanon a tervezett vegyes funkciójú, elsősorban kerékpáros pihenő céljára szolgáló épület létrehozásához a tervezési terület egy részének átsorolása szükséges a hatályban lévő Településszerkezeti terv módosításával. A tárgyi területre vonatkozó tervmódosítás során a TSZT-en a tervezési terület azon része, ahol a beruházás keretein belül az egyetlen épület megvalósítása tervezett (705 hrsz.-ú közterület északi része), beépítésre szánt különleges rekreációs területbe kerül átsorolásra. A közterület déli része a közúti közlekedési területbe kerül átsorolásra annak érdekében, hogy a hatályos településrendezési eszközök hamarosan bekövetkező felülvizsgálata során egy megfelelő út kiszabályozása megtörténhessen.

Szintén átsorolásra javasolt a belterületi határ és az árvízvédelmi töltés között fekvő, jelenleg vízgazdálkodási területbe sorolt a 0203, a 124, a 07/12 egy része (4976 m2) és a 0199 hrsz.-ú földrészlet, amelyek célszerűen beépítésre nem szánt különleges rekreációs területként tudnak helyet biztosítani az oda tervezett játszótérnek, sátorhelyeknek, focipályának és kisebb időszakos vízfelületeknek, burkolt felületeknek.

Az új beépítésre szánt terület kijelölése miatt a település biológiai aktivitás értékének szinten tartását igazolni kell. Ennek érdekében szükségessé válik egy új erdőterület kijelölése, amit a 705-ös hrsz.-ú, részben átsorolásra javasolt ingatlanhoz délről csatlakozó 106/2-es hrsz.-ú földrészleten lehet megoldani. Ennek érdekében a jelenleg Mk jelű kertes mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe sorolt ingatlan Ev jelű védőerdő területbe kerül átsorolásra.

A Helyi Építési Szabályzat tervezett módosítása a Településszerkezeti tervben javasolt változások építésjogi kereteinek a biztosítása érdekében szükséges.

A terv szerint a 705-ös hrsz.-ú ingatlan északi fele a beépítésre szánt különleges területek közé tartozó Kre jelű építési övezetbe kerül átsorolásra, amelyben a javaslat szerint a tervezett beépítettség 20%, a kötelezően kialakítandó zöldfelületi arány 60%, a megengedett legnagyobb épületmagasság 7,5 méter, a beépítési mód pedig oldalhatáron álló.

A belterületi határ és az árvízvédelmi töltés között fekvő, jelenleg vízgazdálkodási területbe sorolt 0203, 124, 07/12 egy része és 0199 hrsz.-ú földrészletek területe beépítésre nem szánt különleges rekreációs terület Kb-Re jelű övezetébe kerül átsorolásra. Ezen a területen jelenleg épület nem tervezett, ezért itt 2%-os legnagyobb beépíthetőség meghatározása javasolt. A kötelezően kialakítandó zöldfelületi arány 90%, a megengedett legnagyobb épületmagasság javaslatunk szerint 4,5 méter.

A településrendezési eszközök módosítása az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 2012. augusztus 6-ai állapota alapján készül a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 45. § (2) ba) pontja szerinti tartalommal.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv) 6/A. (3) bekezdése alapján Pusztaberki Önkormányzata településrendezési feladatát megbízott önkormányzati főépítész közreműködésével látja el.

A partnerségi szabályzatról szóló 6/2017. (VIII.01.) önkormányzati rendelet alapján a közzététel napjától számított 15 napig várjuk a tisztelt lakosság és civil szervezetek véleményét. Véleményt nyilvánítani írásban, levélben vagy e-mailen lehet.

A tervdokumentációk és hatástanulmányok az alábbi linkre kattintva érhetőek el:

Kerékpáros és vízi pihenőpark tervdokumentávió:
LETKES_vazlatterv3_2D

Településrendezési terv módosítás – végső véleményezési tervdokumentáció:
Letkes_Targyalasos_eljaras_TSZT_HeSZ_SZT_mod_2022_02

Régészeti hatástanulmány:
Letkes_regeszeti_hatastanulmany_2022_marcius

Környezeti hatástanulmány:
KornyErt-Natura2000_hatasbecsles-Letkes-TRE-modositas_2021-2022

 

Észrevételeiket és véleményüket az alábbi elérhetőségekre várjuk:

Posta cím: 2632 Letkés, Dózsa utca 22.

E-mai cím: hivatal@letkes.hu

 

Tisztelettel,
Letkés Község Önkormányzata