2018. április 23. Hétfő, Béla névnapja van.

 :: Hírek :: Önkormányzat :: A település :: Börzsöny és vidéke :: Látnivalók :: Kapcsolatfelvétel :: Linkek :: Impresszum :: Vendégkönyv ::
 

2014. jan. 03. 

  12/2013. (XII.30.) sz. önkormányzati rendelet

a települési szilárd hulladékgazdálkodásról

 

Letkés Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2013. (XII.30.) Önkormányzati Rendelete


a települési szilárd hulladékgazdálkodásról
Letkés Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § a) – g) pontjaiban, és a 39. § (2) és (5) bekezdéseiben kapott felhatalmazás, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Bevezető rendelkezések


1. §
A képviselő-testület annak érdekében, hogy a jogszabályokban meghatározott hulladékgazdálkodási feladatait a korszerű környezetvédelem követelményei szerint teljesítse, érvényesíteni kívánja a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (továbbiakban: Hgt.) rögzített elveket, a jelen rendeletben foglaltak szerint települési szilárd hulladék kezelésére kötelezően ellátandó és igénybe veendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatást tart fenn.
2. §


Általános rendelkezések
(1) Letkés Községi Önkormányzat a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást tart fenn a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére és a felsorolt tevékenységek ellátásáról kötelező közszolgáltatás – a Észak-Pest Nyugat-Nógrád Megyei Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhelye: 2633 Ipolytölgyes, Petőfi u. 43. ) – útján gondoskodik. Az együttműködés tartalmát és feltételeit külön szerződés rögzíti.
(2) A közszolgáltatás, az annak ellátására feljogosított közszolgáltató szállító eszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, vagy egyéb módon, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött települési szilárd hulladéknak a hulladékkezelő telepen való elhelyezés céljából történő rendszeres elszállítására terjed ki.
(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás − a tevékenység tartalmában − az alábbiakra terjed ki:


a) az ingatlantulajdonos által a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék begyűjtésére és rendszeres, vagy alkalmi elszállítására;


b) az ingatlanon összegyűjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék évente egyszer – a közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen, erre a célra biztosított szállítóeszközén – történő begyűjtésére és a közszolgáltató általi elszállítására;


c) az a) és b) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított települési szilárd hulladék elhelyezésére, kezelésére és ártalmatlanítására.
3. §


A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott terület határai
(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Letkés község közigazgatási területére terjed ki.
(2) Nem terjed ki a közszolgáltatás a tanya lakcímmel rendelkező ingatlantulajdonokra a tulajdonukban, használatukban lévő tanyás ingatlanra vonatkozóan.
(3) Az ingatlantulajdonos a jelen rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe venni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.


4. §


A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja
(1) Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt vagy a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre vagy az a tény, hogy a közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlantulajdonos részére felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. A közszolgáltató az ingatlanok tulajdonosaival külön, egyedi, írásos szerződést nem köt.
(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a közszolgáltató az ingatlan tulajdonost írásban köteles értesíteni vagy helyben szokásos módon felhívás útján tájékoztatni.
(3) A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezése előtt legalább öt nappal – köteles értesíteni.
(4) A jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről az ingatlantulajdonost írásban értesítette, illetve helyben szokásos módon felhívás útján tájékoztatta.
(5) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) az ingatlantulajdonosnál keletkező hulladékmennyiség figyelembevételével a közszolgáltató Letkés Község Önkormányzatával közösen határozza meg és arról az ingatlantulajdonost a (2) bekezdés szerint értesíti.
(6) A közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolásáról, szállításáról a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a közszolgáltatóval kötött külön szerződés alapján.
5. §
A közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatással


kapcsolatos jogai és kötelezettségei
(1) A közszolgáltató kötelessége a közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt igénybevevő ingatlantulajdonosoktól a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, valamint az egyéb gyűjtőedényben:


a) a települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtése és elszállítása,


b) ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék évente kétszer – a közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen – történő begyűjtése és elszállítása,


c) a közterületi hulladéknak egyedi megrendelés alapján történő alkalmi begyűjtése és elszállítása,


d) a begyűjtött és elszállított települési szilárd hulladék hasznosításra történő átadása,


e) a hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmények – magasabb szintű jogszabályokban foglalt – utógondozása és monitorozása körébe tartozó feladatok ellátása,


f) a bármilyen okból a szállítási napon elmaradt hulladékszállítás 48 órán belüli, vagy előre egyeztetett időpontban történő pótlása.
(2) A Közszolgáltató jogosult a hulladék elszállítását megtagadni, ha:


a) megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a begyűjtő járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, illetve kezelés során veszélyeztetheti a környezetet,


b) ha a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem ártalmatlanítható, és nem minősül települési szilárd hulladéknak.


e) A kihelyezett gyűjtőedény a 30 kg tömeget meghaladó mennyiségű hulladékot tartalmaz.


(3) A közszolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes költségelszámolást készíteni, és azt Letkés Községi Önkormányzat Képviselő-testületének minden évben, a május 30-át követő testületi ülés időpontjára benyújtani.
6. §
(1) A közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal végezni.
(2) A gyűjtőedényben okozott kárt a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha a károkozás neki felróható okból következett be. A közszolgáltató köteles az ebből eredő karbantartási munka, és javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani.
(3) Ha a károkozás nem róható fel a közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált gyűjtőedény javítása, pótlása, vagy cseréje az ingatlantulajdonost terheli.
7. §


Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei
(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon vagy helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításról gondoskodni. E kötelezettség teljesítése során az ingatlantulajdonos köteles:


a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét megelőzés elve alapján legkisebb mértékűre szorítani,


b) a települési szilárd hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra való átvételig gyűjteni, tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,


c) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe venni, és a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított közszolgáltatónak átadni.
(2) Ha az ingatlantulajdonos a tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt a tényt a keletkezését követő 15 napon belül írásban bejelenteni a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal Letkési Kirendeltségén.
(3) Nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az ingatlantulajdonost az olyan beépítetlen ingatlan tekintetében, ahol életvitelszerűen senki sem tartózkodik és ahol hulladék sem keletkezik.
(4) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásába bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett nem települési szilárd hulladékra a közszolgáltatást igénybe venni.
(5) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonos a közszolgáltatásból nem vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés hiányában nem, vagy csak részben veszi igénybe.
8. §
(1) Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt legkorábban a szállítási napot megelőző napon, 20 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.


(2) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.


(3) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű- és gyalogosforgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
9. §
(1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedény tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról és környezetének tisztántartásáról.


(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeznek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlantulajdonos a közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, és használhatóvá tenni.


(3) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tőz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.
10. §


Hulladékszállítás rendje
A hulladékszállítás minden héten szerdai napon történik, 7.00 órától. Ha ez a nap munkaszüneti nap, akkor a hulladékszállítás napjáról a közszolgáltató a helyben szokásos módon köteles tájékoztatni az ingatlantulajdonosokat. Ha az időpont változik, arról a közszolgáltatónak kell a szolgáltatást igénybe vevőket, a lakosságot értesítenie.
11. §


Nem rendszeres közszolgáltatások
A nagy darabos hulladék (lom), valamint az elektronikai hulladékok gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató évente egy alkalommal, külön díj felszámítása nélkül gondoskodik. Lebonyolításáról és megszervezéséről, a hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató gondoskodik.
12. §


Szelektív hulladékgyűjtés
(1) A község területén üzembe helyezett szelektív hulladékgyűjtő szigetek gyűjtőedényeibe a felirat szerinti, külön gyűjtött, szennyeződés mentes csomagolási hulladék helyezhető el. Ezek a hulladékok a vegyesen gyűjtött települési szilárd hulladékhoz nem keverhetők.
(2) A szelektív hulladékgyűjtő szigetekre az edényzet felirataitól eltérő hulladék nem helyezhető el.
(3) A szelektív hulladékgyűjtés a közszolgáltatás része, melyet a Zöld Híd Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. ( 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.) végez.
13. §


A közszolgáltatási díj fizetésének rendje, kedvezmények
(1) Az ingatlantulajdonos változása esetén a közszolgáltatás díját a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal Letkési Kirendeltségéhez történt bejelentése hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az új tulajdonos köteles megfizetni.
(2) Az egységnyi díjtétel a közszolgáltató által biztosított gyűjtőedényben az elszállításra átvett hulladék – gyűjtőedényhez igazodó térfogata szerint meghatározott – egyszeri ürítés havi díja.
(3) A közszolgáltatásért fizetendő díjat a nem természetes személyek részére a közszolgáltató számlázza ki.
(4) A közszolgáltatási díjat a természetes személyek a közszolgáltató részére az alábbiak szerint fizethetik meg:


Csekkes díjfizetés negyedéves (3 havi ) gyakorisággal, ill. banki átutalás a kiállított negyedéves számla és csekk alapján, melyet a közszolgáltató állít ki és küld meg az ingatlantulajdonosoknak.
(5) 50 %-os mértékű kedvezményben részesül kérelemre, a kérelemnek a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal Letkési Kirendeltségén történő benyújtását követő hónap elsejétől, a közszolgáltatás díjának megfizetéséhez a 70. életévet betöltött egyedül élő személy, ha rendszeres havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át. A mentesség csak egy lakás céljára szolgáló ingatlan után illeti meg a magánszemélyt.
14. §


A közszolgáltatás szünetelése
(1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken folyamatosan legalább 90 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik.


(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos írásban köteles bejelenteni a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal Letkési Kirendeltségén, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal megelőzően. A szüneteltetés csak teljes hónapra érvényesíthető.
(3) Ha a szünetelés feltételeiben változás következett be, az ingatlantulajdonos ezt írásban, haladéktalanul köteles a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal Letkési Kirendeltségén bejelenteni. A bejelentés elmulasztása esetén a meg nem fizetett közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonos köteles megfizetni.


15. §


Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség
(1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlantulajdonos személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése, valamint a közszolgáltatás kötelező igénybevételének szünetelése esetén annak nyilvántartása.
(2) Az ingatlannal rendelkező, vagy azt bármilyen más jogcímen használó gazdálkodó szervezet köteles eleget tenni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének.
(3) A közszolgáltatást igénybevevő ingatlantulajdonosok nyilvántartásáról a közszolgáltató gondoskodik.


(4) A Közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
(5) A Közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a Hgt. alapján a természetes személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az adatokat kezeli.
(6) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos személyes adatait a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony, vagy díjhátralék megszűnését követően a Közszolgáltató a kezelt adatokat megsemmisíti.
16. §


Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.


(2) Hatályát veszti a települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról szóló többszörösen módosított 4/2003. (IV.18.) önkormányzati rendelet.
Letkés, 2013. december 30.


Kovács István Hegedűs Ferencné


polgármester aljegyző


Kihirdetési záradék:
Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Letkés, 2013. december 30.


Hegedűs Ferencné


aljegyző

[ Vissza a hírekhez ]
 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Szeretettel köszöntöm Önöket Letkés község lakossága és az Önkormányzat Képviselőtestülete nevében.
Letkés - az 1200 lélekszámú település - Magyarország és Pest megye északi részén a Börzsöny hegység lábánál, az Ipoly folyó völgyében található. A község határát kelet felől löszös szántóföldek, majd agyagos domboldalak és erdőségek szegélyezik...

Tovább »

 
   
   
 

Jelenleg 1 vendég online.
Oldalunkat eddig 2366 alkalommal keresték fel.

Az Önkormányzat elérhetőségi
(2017. ápr. 28.)
e-mail: hivatal@letkesionkormanyzat.t-online.hu
telefon: 27/576-500, 576-516
telefon/fax: 27/576-506

 
 

Valid HTML 4.01!
 
 
 
Valid HTML 4.01!

Valid HTML 4.01!

Valid HTML 4.01!

Valid HTML 4.01!

Valid HTML 4.01!
 
 
Generálás ideje: 0.349497 másodperc.