Felhívás ebösszeírásra!

Tisztelt Ebtartók és Ebtulajdonosok!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban Ávt.) 42/B.§ (1) bekezdésének rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat- ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel – három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Letkés településen az Önkormányzat – a törvényi kötelezettség alapján – 2019. február hónapban ebösszeírást végez. Háztartásonként egy ebösszeíró adatlap kerül kiküldésre, további példányai beszerezhetők a Kirendeltségi Hivatalban, ill. letölthetők a www.letkes.hu honlapról, továbbá fénymásolással sokszorosíthatók. Az ebösszeíró lapot ebenként külön-külön kell kitölteni.

EBÖSSZEÍRÓ LAP LETÖLTÉSE

Az eb tulajdonosa és tartója a bejelentést az alábbi módokon teheti meg:

– személyesen

– postai úton a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal Letkési Kirendeltsége 2632 Letkés, Dózsa u. 22. címre.

– elektronikusan a hivatal@letkesionkormanyzat.t-online.hu, vagy a titkarsag@letkes.hu email címre.

Felhívjuk a tulajdonosok figyelmét arra, hogy korábbi bejelentés nem mentesít jelen adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése alól !  Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat bejelenteni.

Az ebösszeíró adatlap jelen felhívás mellékletét képezi, de beszerezhető a Letkési Kirendeltségi Hivatalban (2632 Letkés, Dózsa u. 22.), valamint letölthető a www.letkes.hu honlapról.

Felhívjuk a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000,- Ft.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a kirendeltség munkatársai szúrópróbaszerűen ellenőrizhetik.

A fentieken túl felhívjuk a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.)  Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében 2013. január 01. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható, ezért kérjük, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

A transzponderrel történő megjelölés betartását a jegyző és a járási állat-egészségügyi hivatal ellenőrzi. A négy hónaposnál idősebb transzponderrel nem jelölt ebről a jegyző és a magán állatorvos köteles jelentést tenni a járási állat-egészségügyi hivatal felé.

Együttműködésüket és adatszolgáltatásukat köszönjük !

                                                                                                              Letkés Községi Önkormányzat